LuleåFlugFiskeKlubb Historik

Verksamhet och historisk återblick sedan starten 1980
Luleå FlugFiske Klubb är en ideell sammanslutning av flugfiskare inom fyrkanten. Klubben bildades
hösten -80 med målsättningen av att skaffa en bättre förutsättningar för flugfisket och för att bättra
på kontakten mellan flugfiskare inom området.
När klubben hade som mest medlemmar i början av 1990-talet var vi strax över 100 till antalet.
Klubben har i snitt sedan 2000-talet ett medeltal omkring 60 mer eller mindre aktiva medlemmar per år.

Redan samma höst togs kontakter med olika mark och skogsägare för att få tag i en sjö att kunna arrendera.
Sjön Trollträsk strax utanför Ängesbyn, kom att bli klubbens första arrenderade sjö.
Vid sjön hade vi även under denna period vår klubbstuga.
2006-2007 tappade vi arrendet på Trollträsk till Ängesbyn, då de ville driva sjön i egen regi.
Det har under årens lopp dragits mången fin öring och regnbåde ifrån "Trollis". Den största rapporterade
fångsten är en öring på 2,9kg. Att notera är även ett par riktigt stora gäddor fångade på Muddler med flugspö.

Efter ett par år med ökande medlemstal inom klubben togs beslut om att söka ytterligare en sjö.
1985 fick klubben möjlighet att arrendera Vitabborrtjärn utanför Boden. Sjön är en kallkällsjö med 3 undervattens
flöden. Sjön har alltid varit något näringsfattig och olika åtgärder har tagits för att om möjligt
förbättra för insektslivet i sjön.
Sjön är mycket djup för att vara så pass liten men detta skapar samtidigt förutsättningar för rödingarna
som vi i omgångar planterat i sjön.
Sedan 2007 ingår markerna runt Vitabborrtjärn som ett Natura 2000 område.
I området finns en stor artrikedom av vilt och man har vid ett par tillfällen bla kunnat iaktaga björn, lo och kungsörn
i samband med fiske vid sjön.
Den största rapporterade fångsten i Vitabborrtjärn sedan rapportering införts är en regnbåde på 2.4kg och
den största öringarna ( 3 st ) 62cm långa och 2,5kg.

Klubben har jobbade under ett antal år under 2000-talets början med att försöka få en strömsträcka i någon av våra
norrlänska älvar.
2004 fick klubben så tag i en sträcka i Råneälven.
Vid klubbens strömsträcka genförde man under åren diverse fiskevårdande åtgärder för att försöka skapa
ett gott livsutrymme för såväl lax, öring och harr, och klubben fick även bridrag till denna verksamhet av
ABU Garcias fiskevårdfond år 2005.
Man genomförde provfisken för att se hur resultatet av åtgärder avspeglade sig på sträckan.
Resultatet visade att framförallt harren fick bättre förutsättningar och dess längd och vikt
ökade en aning.
Klubben fortsatte med fiske vårdande åtgärder och provfisken över tiden.
2010 valde klubben och dåvarande markägaren att inte förlänga arrendet på strömsträckan.

2006 blev ett händelserikt år inom klubben. En ny sjö Långtjärn fick klubben möjlighet att förvalta.
I Långtjärn har SCA sedan långt tidigare planterat ädelfisk. Som bonus finns det rapporter om att sjön även
har ett egen reproducerat bestånd av röding.
Vi har trots den korta tiden klubben arrenderat Långtjärn fått in många rapporter om riktigt grov öring och regnbåge
i viktklasser uppemot 3 kg.
Insektslivet kring sjön är artrik och man kan flera gånger under sommaren komma upp och bevittna riktigt grov fisk
som jagar alldelens i ytan efter dag och nattsländor.
Största flugfiske fångade ädelfiskarna i Långtjärn är en Regnbåde på 2,5kg och en öring på 1.7kg.

Hedersmedlemmar
1998 valdes flugfiskaren och författaren, Gunnar Westrin in som hedersmedlem i LuleåFlugFiskeKlubb.
Styrelsens motivering till beslutet var: För sitt engagemang i och för fiske i Norrbotten och Sverige.
Gunnar har vid ett par tillfällen stöttat och inspirerat oss inom klubben med sitt kunnande och
berättande om blandannat flugfiske och sina resor.
Klubben tillsammans med Gunnar och Wildmarksshopen verkade under ett antal år under Vildmarksmässorna i Luleå.
Detta var ett trevligt sätt att visa upp både klubben men även ge lite tillbaka till Vildmarksshopen som
alltid med samma glädje stödjer oss inom LFFK.

2000 valdes Mikael Rutqvist in som 2:a hedersmedlem. Styrelsens motivering löd: För sitt engagemang
inom föreningen som styrelsemedlem under ett flertal tillfällen och år, samt som en av de som varit med
ifrån föreningens start 1980.


Tidigare ordföranden i klubben
Klubben har sedan starten haft följande ordföranden:
1980--1983 Fredrik Israelsson
1984--1985 Sven Forsberg
1986--1992 Jörgen Isaksson
1993 Mikael Rutqvist
1994--1998 Christer Nordberg
1999--2000 Mikael Lönroth
2001--2002 Christer Nordberg
2003--2016 Mikael Rutqvist
2017--2019 Mikael Lönroth
2020-- Mikael Rutqvist